RODO

Obowiązek informacyjny RODO :

 

Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych dla klientów


Administratorem Danych osobowych jest:
ABET sp. j. M. Banaszewski, K. Tutak, ul. Fredry 21, 91-336 Łódź


W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy kontaktować się:
za pośrednictwem adresu email: iod@abet.com.pl lub pod numerem telefonu: +48 42 611 61 40
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a)      Wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust.1(c) RODO.

b)      Realizacji obowiązków prawnie ciążących na Administratorze Danych na podstawie art. 6 ust.1(b) RODO.

 
Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane zgodnie z celem podanym powyżej określony jest:
W przepisach prawa o rachunkowości albo wynika z kodeksu cywilnego i maksymalnie wynosi 5 lat od zakończenia roku w którym zakończona została umowa.
Administrator przetwarza również Państwa dane osobowe w związku ze swoim uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit. f) polegającym na:
a)      Przetwarzaniu danych w celu ewentualnie ochrony własnych praw lub dochodzenia roszeń oraz

b)       W przypadku marketingu usług własnych.

Maksymalnie przez okres 6 lat.


Podanie Państwa danych osobowych jest:
wymogiem ustawowym z kodeksu cywilnego oraz przepisów o rachunkowości.


Nie podanie danych będzie miało następujące konsekwencje:
brak możliwości zawarcia pisemnej umowy oraz wystawienia faktury za wykonane usługi.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
nie jest zbierana.


Odbiorcą danych mogą być:
a)      Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

b)      podmioty współpracujące jako podwykonawcy z Administratorem w tym podmioty, którym przedsiębiorca powierza przetwarzanie danych osobowych w zakresie usług księgowych i IT.


Administrator nie przewiduje udostępniania danych osobowych poza obszar EOG.


Ponadto informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Stawki 2.


Administrator Danych nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji, w tym nie będą Państwo profilowani.


*RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).